Ansvarighet

Lakeas anonyma rapporteringskanal

 

Lakea bygger på förtroende. För att alltid förtjäna våra kunders, personals och även övriga intressenters förtroende, får och bör man rapportera eventuella observerade missförhållanden. Därför har du tillgång till EU:s anonyma anmälningskanal, det s.k. whistleblowing-direktivet (EU 2019/1937), som genomförs med hjälp av tjänsten First Whistle.

Vi vill göra det som är rätt. Ibland kan det innebära en kritisk granskning och utveckling av våra egna verksamheter genom den. Därför är det viktigt att ordna möjlighet att rapportera dina misstankar, om du tror att du har bevittnat något olagligt, oetiskt någon annan verksamhet på Lakea som strider mot våra gemensamma värden. Anmälan kan valfritt göras anonymt eller med namn.

 

Vad handlar det om?

Lakeas anmälningskanal är avsedd för Lakeas anställda, kunder och övriga intressenter som konfidentiellt vill anmäla eventuella observerade eller misstänkta missförhållanden, utan rädsla för påföljder. För att säkerställa konfidentialitet och minimera risken för möjlighet till intressekonflikter görs anmälningskanalen av en tjänst utanför Lakea.

 

Hur skyddas min integritet?

Du kan anmäla med ditt eget namn eller anonymt, varvid du endast får en ärendespecifik identifieringskod för att följa behandlingen ditt ärende. Om du anser att situationen kräver anonym anmälan, behandlas den genom att strikt följa tystnadspliktsskyldigheten enligt personuppgiftslagen (523/1999) genom ett system som tillhandahålls av en extern tjänsteleverantör. Du behöver alltså inte vara orolig över säkerheten för din integritet.

Tietosuojaseloste »

 

What kinds of things should I report?

The violations suspected may be severe violations of the law or other severe violations of our ethical guidelines which may reflect negatively on our organisation, customers or partners. These include accepting gifts or hospitality that is against the instructions, misuse of insider knowledge, conveying customer data to an outsider without justified reason, or matters of disqualification in decision-making.

 

Hurdan fråga bör rapporteras?

Misstänkta förseelser kan vara allvarliga brott mot lagen eller andra allvarliga brott mot våra etiska riktlinjer, vilka kan ha en negativ effekt på vår organisation eller dess kunder och samarbetspartner. Dylika inkluderar till exempel att ta emot en gåva eller gästfrihet som inte är i enlighet med riktlinjerna, missbruka insynsställning, avslöja kundinformation för tredje part utan motiverad anledning eller jävsituationer i beslutsfattandet.

 

Hur behandlas min anmälan?

Tjänsteleverantören lämnar de mottagna anmälningarna till separat utvalda handläggare i Lakea. De avgör till exempel om det har skett ett brott mot de etiska riktlinjerna.

 

Hur gör jag anmälan?

Du kan göra en anmälan redan på basis av misstanke utan några egentliga bevis, så länge du gör det i god tro. Länken nedan tar dig till ett formulär där du enkelt och datasäkert kan göra anmälan genom att följa formulärets instruktioner.

Länk till vår anmälningskanal First Whistle:

Gör anmälan

 

Behåll koden

När du gör anmälan får du en ärendespecifik kod som används för efterföljande kommunikation. Om du tappat bort din kod, ber vi dig att göra en ny anmälan som hänvisar till din ursprungliga anmälan. Detta gör att vi kan fortsätta samarbetet för att utreda ärendet och ge dig information om hur utredningen fortskrider.

Mer information:
info@lakea.fi

 

Justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal

Justitiekanslerns kansli fungerar som en centraliserad extern rapporteringskanal för meddelarskydd. Det är möjligt att anmäla missförhållanden till Justitiekanslerns centraliserade externa rapporteringskanal

Observera att anmälan om missförhållanden som konstaterats i organisationens verksamhet i första hand sker till organisationens egen, interna anmälningskanal.

Hur gör man en anmälan till justitiekanslersämbetets anmälningskanal?

Anmälningsblankett för Justitiekanslersrådet