Integritetspolicy

Lakea Oy:s sekretesspolicy

I denna sekretesspolicy beskrivs Lakea Oy:s personuppgiftsbehandling. Föremålet för behandlingen är uppgifter om våra kunder, potentiella kunder och samarbetspartners anställda.

I policyn berättar vi följande:

 1. Den personuppgiftsansvarigas kontaktuppgifter
 2. Vilka uppgifter samlar vi in?
 3. Vilka rättigheter har den registrerade och hur kan han eller hon utnyttja dem?
 4. Vad använder vi uppgifterna till och på vilka rättsliga grunder behandlar vi uppgifterna?
 5. Hur länge lagrar vi uppgifterna?
 6. Mottagare av uppgifter och överföring av uppgifter till tredje land
 7. Ändringar i sekretesspolicyn
 8. Tillsynsmyndighet och inlämnande av klagomål
 9. Hur vi skyddar uppgifterna?
 10. Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter
 1. Den personuppgiftsansvarigas kontaktuppgifter

Lakea Oy

PB 32, Koulukatu 22
60100 SEINÄJOKI

FO-nummer: 0182213-7

E-post: info@lakea.fi

 

 

 1. Vilka uppgifter vi samlar in och i vilket syfte

De personuppgifter som Lakea samlar in kan delas in på följande sätt:

 • Uppgifter för identifiering och kommunikation, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och, i samband med avtal och kontroll av kreditvärdighet, personbeteckning.
 • Uppgifter som behövs för upprättande och skötsel av hyresavtal.
 • Uppgifter som gäller skötsel av kundrelationen vid bostadsförsäljning.
 • Uppgifter som behövs för att utföra disponentuppgifterna.
 • Uppgifter som beskriver arbetsuppgifterna för kunders och samarbetspartners kontaktpersoner, såsom titel, arbetsbeskrivning eller ansvarsområde.
 • Uppgifter som rör användningen av vår webbplats, såsom kakor eller cookies, IP-adress, enhetsidentifikation och kundidentifikation samt uppgifter som insticksprogram samlar in.

Personuppgifter som vi samlar in direkt av den registrerade

Vi samlar huvudsakligen in uppgifterna direkt av den registrerade själv i samband med kundserviceärenden eller så lämnar kunden dem själv i telefon, i sociala medier och kanaler för digital kommunikation, via formulär, webbformulär eller e-post. Dessa uppgifter används för att kontakta kunden antingen i syfte att erbjuda eller producera tjänster. Även besökaruppgifter härledda genom analytik uppkommer när den registrerade besöker vår webbplats.

Personuppgifter som vi kan samla in av tredje parter

Från tredje parter samlar vi in uppgifter för att kontrollera konsumentkunders kreditvärdighet (Suomen Asiakastieto). Vi samlar in uppgifter även från andra offentliga källor, såsom företagsregister, till exempel Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) och Patent- och registerstyrelsens handelsregister (PRH), för att kontrollera namnteckningsrätten hos undertecknare av avtal.

 1. Vilka rättigheter har den registrerade och hur kan han eller hon utnyttja dem?

Den registrerade har rättigheter när det gäller de personuppgifter som Lakea innehar.

Vid vanliga kundserviceärenden, såsom ändring av kontakt- eller faktureringsuppgifter samt övriga frågor, kan du kontakta Lakea Oy:s kundtjänst.

Den registrerade har följande rättigheter:

 • Rätt att få tillgång till sina personuppgifter

Den registrerade har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi innehar. Vi kan emellertid hamna att begränsa rätten att få tillgång till uppgifterna på grund av lagstiftningen eller för att skydda andra personers personliga integritet.

 • Rätt att få uppgifter rättade

Den registrerade har rätt att begära att felaktiga eller bristfälliga uppgifter rättas.

 • Rätt att få sina personuppgifter raderade

Den registrerade har rätt att begära att uppgifter om honom eller henne raderas. Vi kan radera uppgifter till exempel i följande fall:

Den registrerade tar tillbaka sitt samtycke och det finns ingen annan grund för behandlingen

Den registrerade invänder mot behandlingen av uppgifterna och det finns ingen annan grund för att fortsätta behandlingen

 • Rätt till begränsning av behandling 

Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter.

 • Rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna

Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter.

 • Rätt att få sina uppgifter flyttade  

Den registrerade har rätt att få ut de personuppgifter som han eller hon har lämnat i maskinläsbart format. Rätten gäller personuppgifter som har behandlats automatiskt på basis av ett avtal eller samtycke. Rätten att flytta uppgifter från ett system till ett annat gäller inte kontaktuppgifter om professionella som behandlas vid affärsrelationer mellan företag när behandlingen inte grundar sig på den registrerades samtycke eller ett avtal där personen utgör den ena avtalsparten.

 • Rätt att ta tillbaka sitt samtycke

Den registrerade har rätt att när som helst ta tillbaka sitt samtycke utan att detta påverkar lagenligheten hos den behandling som har gjorts innan det, om behandlingen grundar sig på samtycke. Om en registrerad tar tillbaka sitt samtycke kan det påverka våra möjligheter att erbjuda tjänster.

 • Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om han eller hon misstänker att personuppgifterna används på ett felaktigt eller olagligt sätt.

För att utnyttja sina rättigheter ska den registrerade kontakta

Lakea Oy

PB 32, Koulukatu 22
60100 SEINÄJOKI

E-post: info@lakea.fi

 

 

 

 1. Vad använder vi uppgifterna till och på vilka rättsliga grunder behandlar vi uppgifterna?

 

Lakea behandlar personuppgifter för att fullgöra sina lagstadgade och avtalsenliga förpliktelser samt för att genomföra försäljning och marknadsföring. De rättsliga grunderna för vår behandling är:

Verkställande av avtal

Den huvudsakliga rättsliga grunden för vår personuppgiftsbehandling är fullgörande av avtalsförpliktelser. Vi behandlar personuppgifter för att producera de tjänster som beställs av oss eller för att fullgöra någon annan avtalsförpliktelse, till den del det är nödvändigt.

Lagstadgad förpliktelse

Förutom av avtal styrs vår verksamhet av lagstadgade förpliktelser, utifrån vilka vi behandlar personuppgifter. Exempel på sådana är bokföringslagstiftningen, lagstiftning gällande hyresförhållanden och val av hyresgäster, såsom lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och lagen om hyra av bostadslägenhet, lagstiftning gällande bostadsförsäljning, såsom lagen om bostadsköp, samt lagstiftning som gäller disponentuppgifter.

Samtycke

 

För att utveckla vår webbplats och rikta våra tjänster samlar vi in analytisk information om användningen av webbplatsen på basis av samtycke. Du ger ditt samtycke genom att godkänna kakor när du kommer till webbplatsen.

När det gäller uppgifter som samlas in i marknadsföringssyfte ber vi den registrerade om samtycke, som han eller hon när som helst kan ta tillbaka.

 

 1. Hur länge lagrar vi uppgifterna?

Personuppgifterna lagras så länge avtalsförhållandet räcker och efter det så länge som lagstiftningen kräver.

Analytisk information om webbplatsens besökare lagrar vi i 38 månader för uppföljning och utveckling av marknadsföringen och kundservicen.

 1. Mottagare av uppgifter och överföring av uppgifter till tredje land

Uppgifter överförs eller lämnas ut till Lakea Oy:s tjänsteleverantörer eller underleverantörer för att Lakea Oy ska kunna fullgöra sina avtalsförpliktelser. Med dessa aktörer har de avtal som dataskyddsförordningen kräver angående personuppgiftsbehandling ingåtts. För att genomföra bostadshandeln lämnas uppgifter ut till finansinstitut i enlighet med lagstiftningen.

Inga uppgifter överförs eller utlämnas utanför EU-området.

 1. Ändringar i sekretesspolicyn

Det är möjligt att vår praxis gällande dataskydd uppdateras. Alla ändringar publiceras på denna webbplats. Om ändringar som förordningen kräver och övriga betydande ändringar informerar vi även via andra kanaler, såsom e-post.

 

 1. Tillsynsmyndighet och inlämnande av klagomål

 

Varje registrerad person har rätt att lämna in klagomål om personuppgiftsbehandlingen till tillsynsmyndigheten om han eller hon upplever att personuppgifterna inte behandlas på korrekt sätt.

Dataombudsmannens byrå

 

Besöksadress: Lintulahdenkuja 4

Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors

Växel: 029 566 6700

E-post: tietosuoja@om.fi

 

 1. Hur vi skyddar uppgifterna?

 

Målet med Lakea Oy:s säkerhetsåtgärder är att trygga uppgifternas och datasystemens tillgänglighet, säkerställa deras konfidentialitet, säkerställa uppgifternas enhetlighet samt minimera skador som orsakas av eventuella incidenter. Skyddsåtgärderna grundar sig på en riskbedömning som har gjorts av verksamheten och anpassas enligt det objekt som ska skyddas och de risker som riktas mot det. Vid personuppgiftsbehandlingen och skyddsåtgärderna beaktas de krav som gällande lagstiftning ställer angående dataskydd.

 1. Ytterligare information

En mer detaljerad redogörelse för behandlingen av dina egna personuppgifter kan du få i ett dokument, per e-post på adressen info@lakea.fi. Vi svarar på förfrågningar på vardagar klockan 8–16.

Vår webbplats kan innehålla länkar till sociala medier. Om du redan nu har ett konto i ett socialt medium är det möjligt att den aktuella tjänsten kan identifiera dig på basis av detta innehåll eller dina besök i den tjänsten. Du kan även identifieras utifrån ett sådant innehåll, även om du inte skulle ha registrerat dig i det aktuella sociala mediet. Mer information om dataskyddspraxis i sociala medier får du i den aktuella tjänsteproducentens egna tjänstevillkor och sekretesspolicy.

Du kan om du så önskar neka till insamling av uppgifter som används för att rikta reklam (till exempel Facebook-pixeln). Du kan göra det till exempel via webbplatsen http://www.youronlinechoices.com/fi/.

Ytterligare information om hantering av kakor:

Sekretesspolicy kontrollerade 3.7.2020
Sekretesspolicyn uppdaterad 31.5.2018