Sydänpuu-konceptet revolutionerar byggandet av flervåningshus av trä

Nyheter

Sydänpuu-konceptet revolutionerar byggandet av flervåningshus av trä

Lakea Oy har sökt patent för företagets innovation som kombinerar betong- och träbyggande på ett alldeles nytt sätt. Enligt beräkning ska det första sexvåningshuset som byggs med den nya metoden stå klart år 2018.

Lakea Oy, som är en föregångare inom byggandet av flervåningshus av trä, har utvecklat ett nytt slags volymelementhus med flera våningar som byggs av trä. Husets våtrumselement har betongstomme, medan de övriga huselementen har trästomme, och husen byggs på ett sätt som är säkrare och mer kostnadseffektivt än de hittillsvarande metoderna.

– I Sydänpuu-konceptet läggs badrumselementet av betong i mitten av byggnaden, varvid elementen som staplas ovanpå varandra fungerar som en självbärande konstruktion. Traditionellt har man inom modulbyggande placerat badrumselementet inuti en modul med trästomme. Överlappningen av två volymelementprodukter försvårar modulproduktionen och höjer byggkostnaderna, säger Veikko Jokimäki, mannen bakom det nya konceptet och Lakeas tekniska direktör.

Jämn kvalitet på bygget, oavsett förhållandena

Byggandet, transporten och monteringen av volymelement av trä blir lättare när våtrumselementet av betong är en separat modul. Betongelementet monteras först och delarna med trästomme runt det.

– Konceptet garanterar en jämn kvalitet i konstruktionen när de högklassiga elementen tillverkas inomhus, där det inte påverkas av väderförhållandena. Modellen skapar också nya möjligheter att modifiera husen och lägenheterna. Samma moduler kan placeras på olika sätt. Man kan också slå samman eller skilja åt lägenheter genom att lägga till eller ta bort öppningar mellan volymelementen, specificerar Jokimäki.

Viktig innovation med tanke på patent

Lakea Oy har sökt patent för sitt koncept. Konceptet möjliggör serieproduktion inom modulbyggande, skapar nya möjligheter för elementfabrikerna och erbjuder ett nytt sätt att kombinera byggande av betong och trä. Detta sätt att kombinera två olika volymelementprodukter i samma objekt, som Sydänpuu-konceptet bygger på, finns inte på marknaden.

 

Patentombudsman Jorma Tuovinen från Berggren, expertföretag på immaterialrätt, beskriver Sydänpuu-konceptet som ”läckert” med tanke på patentering:

– För att få patentskydd krävs alltid vissa grunder. Sydänpuu-konceptet tar med en och samma lösning flera tekniska utvecklingssteg som leder till lägre kostnader. Nyttan kan klart påvisas och grunderna för beviljande av patent finns. Ur en patentexperts perspektiv verkar helheten bistå med något nytt och uppfinningsrikt till området höghusbyggande.

Patent- och registerstyrelsen utreder möjligheterna att få patent beviljat på ungefär 6–10 månader. De exakta uppgifterna om uppfinningen som patenteras är sekretessbelagda ett och ett halvt år efter att patentansökan lämnats in. Patent söks först i Finland, men Tuovinen ser det inte som omöjligt att Sydänpuus patentskydd skulle utvidgas med ett internationellt patent i ett senare skede.

– I Lakeas fall var det helt klart värt det att lämna in ansökan. Det är en betydande innovation, och om den beviljas skydd, ger det Lakea en stor fördel på marknaden. Om dessa tekniska lösningar kan patenteras, kommer det att ha mer djupgående effekt på byggverksamheten, summerar Jorma Tuovinen.

Träbyggande är framtid

Sydänpuu-konceptet offentliggjordes onsdagen den 14 juni 2017 på en tillställning i Finlandiahuset. På tillställningen hölls tal förutom av representanter för Sydänpuu-arbetsgruppen, också av bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, som belyste träbyggandets aktuella ställning i Finland:

– Miljöministeriets program för träbyggande som pågår som bäst, har som mål att utveckla kompetensen och produktionen inom industriellt träbyggande för att öka dess konkurrenskraft internationellt och att öka mängden kol som är bunden till byggnader, vilket – såsom även klimatpanelen identifierade – stöder en hållbar och klok användning av skogar. Det är viktigt att vi bygger av trä i Finland, utvidgar vårt kunnande och att programmet bidrar till ett större kollager.


Lakeas Tuohi som byggs i Seinäjoki är den första byggnaden där den nya Sydänpuu-byggmetoden utnyttjas. Byggarbetena i objektet inleds hösten 2017 och bygget beräknas vara klart under år 2018. I utvecklingen, planeringen och genomförandet av objektet samarbetar Lakea med  Betoniluoma Oy, arkitekt Marco Casagrande/Casagrande Laboratory Center of Urban Research Oy, konstruktionsplaneringsbyrån  A-Insinöörit Suunnittelu Oy och med VVS- och elplaneraren Granlund Pohjanmaa Oy.

Mer information:
Veikko Jokimäki, teknisk direktör, Lakea Oy, +358 40 5060 860, veikko.jokimaki@lakea.fi
Timo Mantila, verkställande direktör, Lakea Oy, +358 50 581 8097, timo.mantila@lakea.fi

 

Lakea är ett expertföretag inom boende som ägs av femton kommuner i Österbotten och har verksamhet i hela landet. Lakea låter bygga bostäder, erbjuder andra aktörer byggherretjänster och utövar uthyrningsverksamhet i sina egna fastigheter. Dessutom tillhandahåller Lakea högklassiga disponenttjänster. Lakea är också en föregångare inom byggandet av flervåningshus av trä. Lakea har verksamhetsställen i Seinäjoki, Vasa, Karleby, Jyväskylä och Vanda. Företaget grundades 1975.