Ordningsregler

För att vardagen ska löpa smidigt är det bra att bekanta sig med ordningsreglerna för ditt eget hus.

Ordningsregler

Ett normalt liv och ljud av det hör till boendet. Man får duscha på natten och grannens barn kan vakna tidigt på morgonen för att leka. Fester kan också ordnas.

Upprepade ljud som stör övriga boende, t.Ex. Ständigt ljud av musik man lyssnar till och som bär till andra lägenheter, eller hundskall, är inte ljud av normalt leverne. Brandsäkerhet är också en ytterst viktig sak. Därför får inga saker förvaras i trappuppgångar eller andra korridorer i ditt hus.

Ordningsregler för bostadsköpare och hyresgäster i Omaksi-hem

På fastighetens område och i dess byggnader ska man utöver lagstiftningen och stadens ordningsstadga även följa husbolagets egna ordningsregler samt separata beslut av husbolagets styrelse. Ingen får genom sitt beteende eller på något annat sätt onödigt störa andras boendetrivsel eller verksamheten hos affärsrörelser.

De som bor i huset ska se till att också deras gäster iakttar ordningsbestämmelserna.

Ordningsreglerna för respektive husbolag finns i husbolagets handlingar, oftast också i den elektroniska tjänsten min yta.

Ordningsregler för hyresgäster i Lakeas hyreshus

På fastighetens område och i dess byggnader ska man utöver lagstiftningen och stadens ordningsstadga även följa de ordningsregler och övriga anvisningar som gäller för lakeas hyreslokaler.

Ingen får genom sitt beteende eller på något annat sätt onödigt störa andras boendetrivsel eller verksamheten hos affärsrörelser. De som bor i huset ska se till att också deras gäster iakttar ordningsbestämmelserna.

Tystnad

Mellan klockan 22.00 och 07.00 gäller nattfrid.

Allmänna utrymmen

Undvik buller och onödig vistelse i de gemensamma utrymmena. När man går genom låsta dörrar ska man se till att de låses på nytt.

Den boende är också skyldig att städa upp efter sig i gemensamma utrymmen.

Det är förbjudet att förvara saker i trapphus, gårdsområden eller andra motsvarande utrymmen. Brandfarliga ämnen får inte förvaras inomhus.

Det är endast med tillstånd av hyresgivaren tillåtet att fästa skyltar och reklamer samt installera antenner.

Tvättstuga, torkrum och förråd är endast avsedda för de som är fastboende i huset. Gäster kan använda klubbrum och motsvarande utrymmen samt bastu tillsammans med den boende.

Rökning

Rökning i gemensamma utrymmen och i byggnaders omedelbara närhet är förbjuden. Lägg cigarettfimparna i kärlen som reserverats för dem.

I vissa hus är det helt förbjudet att röka, också i bostäder och på balkonger.

Lägenheter

För att trygga grannarnas hemfrid ska bullrande ljud undvikas mellan kl. 22.00 och 07.00. I lägenheter får bullrande arbeten utföras vardagar mellan kl. 09.00 och 20.00.

Vid ordnande av fester, om tystnaden tillfälligt bryts, lönar det sig att på förhand underrätta grannarna om saken.

Varje invånare ska för sin del se till att ingången till bostaden, och balkongen hålls rena.

Lägenheterna ska skötas noggrant.

Det krävs alltid tillstånd av hyresvärden för att stänga av vatten- och elledningar.

I toalettstolar och avlopp får man inte hälla lösningsmedel eller sådana föremål eller avfall som kan orsaka att avloppen täpps till eller skadas.

Balkonger och terrasser

Matlagning på balkong är tillåten endast med elgrill. Marschaller får inte brännas på balkongen. Lämna inte ljus att brinna utan övervakning.

Håll vägarna för vattenavrinning öppna. Ta bort snö och skräp från balkongen. Kasta inte ner snö och skräp från balkongen på gården.

Blomsterlådor och andra föremål ska placeras på insidan av räcken.

Avfallshantering

Hushållsavfall ska sorteras i fastighetens sopkärl. Lämna inte soppåsar eller annat avfall utanför insamlingsplatserna. Problemavfall och inredning som blivit överflödig vid flyttning ska föras separat till de insamlingsplatser som är avsedda för dem.

Utomhusområden

Gräs, planteringar, gårdsmöbler och leksaker på gården får inte skadas. Skräp och tobaksfimpar får inte kastas på gårdsplanen. Det är förbjudet att mata fåglar.

Parkering

Följ trafikskyltarna och parkeringsbegränsningarna på gårdsområdet. Fordon får inte onödigt köras på gårdsområdet. Om det i undantagsfall är nödvändigt att köra in på gården, till exempel vid flyttning, var särskilt försiktig.

Parkera din bil endast på sådana bilplatser som är tillåtna för de boende.

En bil som parkerats fel kan förhindra brådskande räddningsåtgärder eller fastighetsskötseln.

Gästplatserna är avsedda för tillfällig parkering för gäster.

Det är förbjudet att låta bilar onödigt gå på tomgång. Lämna inte elkablar i parkeringsplatsens uppvärmningskontakter. Led inte ström från utrymmen inomhus till elektriska apparater utomhus.

Sällskapsdjur

De boende ska se till att sällskapsdjur inte stör grannarna.

I bostaden ska man se till att spåren efter sällskapsdjur rengörs och sträva efter att förhindra skador från sällskapsdjur på bostaden.

Husdjuren ska hållas kopplade på gårdsområdena och de får inte störa de övriga invånarna i huset. Rastande av husdjur ska ske så att de inte smutsar ner gården. Det är förbjudet att rasta djur på områden som reserverats för barnlekar eller i deras omedelbara närhet. Sällskapsdjuren ska utföra sina behov utanför gårdsplanen.

Flyttningsanmälan

Hyresförmedlaren ska underrättas om invånare som flyttar till eller bort från lägenheten. Uppgifterna ska också anmälas till myndigheten för befolkningsdata. Endast en boende som gjort flyttningsanmälan har genom att styrka sin identitet rätt att vid behov låta öppna dörren till sin lägenhet med en allmän nyckel.

Anmälningsskyldighet

Anmäl allvarliga fel och säkerhetsbrister som upptäckts i fastigheten och bostaden skyndsamt till servicebolaget och disponenten.

Ändringar och reparationer ska avtalas i förväg med hyresvärden. Grannarna ska på förhand underrättas om bullriga och störande arbeten och de bör helst utföras mellan kl. 09.00 och 20.00.

Meddela disponenten skriftligen om du upptäcker vandalism och brott mot ordningsreglerna.

Brott mot ordningsregler

Brott mot ordningsreglerna kan leda till skadeståndsskyldighet eller hävning av hyresavtalet. Klagomål över brott mot ordningsreglerna anförs hos disponenten, som sköter de fortsatta åtgärder som behövs i ärendet.