Renovering

Vad ska man göra före renovering?

Renovering

Fastigheter i bruk slits och måste därför renoveras regelbundet för att hållas i gott skick. Sådana renoveringar är bland annat stam- och fasadrenoveringar. Dessa åtgärder planeras omsorgsfullt och boende och delägare informeras om dem i god tid.

Renovering utförd av hyresgäster

Om du vill utföra mindre ytliga renoveringar i din bostad, till exempel måla, fråga din hyresvärd mer om saken.

Renovering utförd av bostadsägare och hyresgäster i Omaksi-hem

Aktieägare har rätt att utföra ändringsarbeten i lägenheten. Planera renoveringar alltid väl på förhand. Det lönar sig att låta en yrkesperson sköta uppgifter som kräver sakkunskap. Kom också ihåg grannar och informera dem om störningarna i god tid.

Vilka arbeten ska anmälas, och hur

Nästan alla ändringsarbeten ska anmälas skriftligt till disponenten. Sådana åtgärder är de som kan påverka fastighetens uppvärmningssystem, vattendistribution, el, avlopp, ventilation eller akustik och ljudisolering, såsom badrums- och köksrenoveringar. Även golvreparationer ska anmälas, eftersom ett nytt golv kan påverka hur ljud fortplantas i fastigheten.

Det krävs tillstånd av byggnadstillsynsmyndigheten för bl.A. Installation av balkongglas, utvidgning eller flyttning av badrum, ändring av användningssyftet med rum, byggande av bastu samt installation av luftvärmepumpar om de inverkar på fasaden.

I vissa fall ska asbestkartläggning utföras före renoveringen, för fastigheter som byggts före 1994. Kartläggningen säkerställer att limämnen för golvmattor eller kakel inte innehåller substanser som kräver speciella åtgärder vid rivning.

Smärre ytliga renoveringar, såsom målning av väggar eller tapetsering, behöver inte anmälas. Anmälningsplikten kan kontrolleras med disponenten – disponenten hjälper och instruerar renoveraren vidare. Uppgifter om renovering och ändringsarbeten i lägenheten antecknas av husbolaget i disponentintyget.

Behandling av anmälan om ändringsarbete

Nödvändiga myndighetstillstånd söks i husbolagets namn. Aktieägaren står för kostnaderna för tillstånden.

Inledande av arbetena

Inled arbetet först när du har fått alla nödvändiga tillstånd. Disponenten ger dig ytterligare anvisningar vid behov.

Tillsyn över ändringsarbeten

Husbolaget har rätt att övervaka att delägarens ändringsarbeten utförs enligt god byggnadssed. En aktieägare som utför ändringsarbeten svarar för nödvändiga och skäliga tillsynskostnader.

Ändringsarbete