Ansvarsfördelning, dvs. Vem renoverar och reparerar

Fastigheter slits vid bruk och även bostäder måste tidvis renoveras och underhållas.

Ansvarsfördelning, dvs. Vem renoverar och reparerar

Vem har ansvaret för reparationer?

Ansvaret för reparationer och underhåll varierar beroende på om du äger eller hyr bostaden.

I regel ankommer det på husbolaget att reparera och underhålla själva byggnaden.

Ytterligare information får du vid behov av disponenten.

Ansvarsfördelningen mellan bostadens ägare och hyresgäst i Omaksi-hem

Ägaren till en bostadsaktie ansvarar grovt taget för underhåll, service och reparation av lägenheten som hen besitter.

Ansvarsfördelningstabell i 3D

Ansvarsfördelning, hyresgäster

Hyresgästen har ett mer begränsat ansvar för underhåll och reparationer än aktieägaren, eftersom hyresvärden ansvarar för bostaden i fråga om de delar som tillfaller aktieägaren.

Hyresgästen är skyldig att ta väl hand om sin bostad. Detta innefattar regelbunden städning och annat underhåll av bostaden.

Hyresgästen själv byter lampor och motsvarande.

Hyresgästens uppgifter kring underhåll innefattar rengöring av ventilationsventiler med omgivning, rengöring av golvbrunnar och golvgaller, rengöring bakom kylskåpet och avfrostning av frysen, regelbunden rengöring av spisfläkt och fettfilter samt att hålla rännor för vattenavledning på balkongen öppna.

Fel som upptäcks i bostaden ska också anmälas till servicebolaget. Allvarliga fel och säkerhetsbrister som upptäckts i fastigheten ska utan dröjsmål anmälas till servicebolaget eller disponenten.

Misstankar om skador på den egna bostaden, såsom vattenskada, ska utan dröjsmål anmälas till servicebolaget och disponenten. Meddela också hyresvärden separat om skadan, om hyresvärd är någon annan än Lakea.